Jak obniżyć alimenty?

Jak obniżyć alimenty?

Zdarza się, że sytuacja życiowa nie pozwala nam na regulowanie zobowiązań alimentacyjnych w dotychczasowej wysokości. W jaki sposób możliwe jest obniżenie alimentów? Niniejszy artykuł odpowiada na pytanie, w jakich okolicznościach i w jakiej formie jest to możliwe.

W jakiej formie można obniżyć alimenty?

Obniżenie alimentów może nastąpić w wyniku zawarcia ugody pomiędzy stronami, czyli zobowiązanym do świadczenia alimentacyjnego a uprawionym do jego otrzymywania. Zawarcie ugody możliwe jest tylko w przypadku, gdy obie strony tego chcą i dojdą do porozumienia co do wysokości obniżonego świadczenia. W praktyce, osoba uprawiona do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego bardzo rzadko wyraża zgodę na jego obniżenie. Wtedy, aby doszło do obniżenia alimentów, nieuniknione jest złożenie do sądu pozwu o obniżenie alimentów i przeprowadzenie postępowania sądowego. Powodem w takiej sprawie jest zobowiązany do świadczenia alimentacyjnego, natomiast pozwanym osoba uprawniona do jego otrzymywania.

Do jakiego sądu składamy pozew o obniżenie alimentów?

Pozew o obniżenie alimentów składa się do wydziału rodzinnego sądu rejonowego, który jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby uprawnionej do otrzymywania świadczenia alimentacyjnego. Od pozwu o obniżenie alimentów pobierana jest opłata, której wysokość uzależniona jest od wartości przedmiotu sporu. W tym przypadku, wartością przedmiotu sporu jest suma stanowiąca różnicę pomiędzy ustaloną wcześniej wysokością alimentów, a żądaną przez stronę powodową wysokością alimentów za cały rok (świadczenie okresowe). Opłatę od pozwu wnosimy na rachunek bankowy właściwego sądu bądź w postaci kupionych w kasie sądu znaków sądowych, które dołączamy do pozwu.

Przeczytaj również: w jakiej sytuacji możliwe będzie wystąpienie z powództwem o podwyższenie alimentów. Zobacz nasz artykuł Jak podwyższyć alimenty?

Co powinno znaleźć się w pozwie?

W treści pozwu o obniżenie alimentów istotne jest wskazanie osoby uprawnionej do otrzymywania alimentów, ich dotychczasowa wysokość, kwoty do jakiej alimenty mają zostać obniżone, a także podstawy zobowiązującej do ich uiszczania (wyrok wydany wcześniej, ustalający wysokość alimentów). Uzasadniając pozew należy wskazać powody, dla których świadczenie to ma zostać obniżone do wskazanej wysokości. Jedną z przesłanek jest istotne pogorszenie się sytuacji finansowej zobowiązanego wywołane, np. ciężką chorobą czy zwolnieniem z pracy. Ważne jest, aby przedstawić sądowi jak wygląda obecna sytuacja zawodowa, finansowa i rodzinna zobowiązanego, czy doszło do jakichś negatywnych zmian. Co istotne, przesłanki do obniżenia alimentów mogą wystąpić również po stronie uprawnionego, np. gdy podejmie on pracę zarobkową.

Jeżeli dziecko wymaga specjalistycznego leczenia, przyjmuje stale drogie leki, wymaga specjalnej diety wydatki te jako szczególne potrzeby dziecka także są w pełni usprawiedliwione. 

Trudno podważyć którykolwiek ze wskazanych wydatków jako nieusprawiedliwiony sam w sobie. Strona przeciwna będzie starała się, wobec tego, podważyć ich wysokość lub faktyczne ich ponoszenie przez nas, dlatego tak ważne jest odpowiednie ich wykazanie dowodami w postaci faktur, zaświadczeń czy dokumentacji medycznej. Faktura stanowi dowód bardziej wartościowy niż paragon, gdyż wynika z niej kto faktycznie nabył dany przedmiot. Paragon nie zawiera takiej informacji, dlatego jest mniej wiarygodny dla sądu niż faktura.

Nie powinno się też poprzestawać na wskazywaniu ogólnej kwoty alimentów jakiej żądamy w skali miesięcznej, ale należy odpowiednio wskazać z czego ona wynika i z jakimi konkretnie wydatkami jest związana.

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu?

Do pozwu warto załączyć posiadaną dokumentację potwierdzającą twierdzenia wyrażone w treści pozwu, jak np. zaświadczenie o wysokości zarobków, dokumentację medyczną, rachunki (a najlepiej faktury), z których wynikać będą miesięczne koszty utrzymania.

Sprawa o obniżenie alimentów nie należy do najprostszych, dlatego przed podjęciem decyzji o wniesieniu pozwu warto skonsultować się z profesjonalnym pełnomocnikiem.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy alimentacyjnej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 138 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)

Stan prawny na dzień 29 stycznia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.