Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Co wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków?

Majątek wspólny – powstanie wspólności ustawowej

Z chwilą zawarcia związku małżeńskiego (o ile nie zawieraliśmy umowy majątkowej ustanawiającej w naszym związku ustrój rozdzielności majątkowej) tworzymy z naszym małżonkiem wspólność ustawową, czego skutkiem jest powstanie obok majątków osobistych każdego z małżonków, majątku wspólnego. Rodzi się, wobec tego, pytanie – co wchodzi w skład tego majątku wspólnego? Na to właśnie pytanie odpowiemy w niniejszym artykule.

Skład majątku wspólnego – precyzowany przez normy prawne

Przede wszystkim, w skład majątku wspólnego wchodzą wszystkie przedmioty majątkowe, które po zawarciu małżeństwa, czy może ściślej ujmując, po powstaniu wspólności majątkowej i w czasie jej trwania, małżonkowie nabyli wspólnie lub każdy z nich nabył osobno. Co do zasady wszystko, co nabyliśmy w czasie trwania wspólności małżeńskiej, samodzielnie lub wspólnie z drugim małżonkiem albo wszystko, co drugi małżonek nabył samodzielnie lub wspólnie z nami, wchodzi do majątku wspólnego.

Przepisy prawa rodzinnego wskazują co w szczególności wchodzi do majątku wspólnego. Są to:

  • pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków;
  • dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków;
  • środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków;
  • kwoty składek zewidencjonowanych na subkoncie, o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (chodzi tutaj o subkonto, gdzie trafia składka „drugofilarowa” ewidencjonowana jednak w ZUS).
Wspólność ustawowa nie powoduje zlikwidowania majątku osobistego

Należy pamiętać, że wspólność ustawowa i powstanie majątku wspólnego nie prowadzą do likwidacji majątków osobistych każdego z małżonków. One nadal funkcjonują. Dość często spotykamy się z błędnym przeświadczeniem, że np. mieszkanie, które nabyliśmy przed ślubem wejdzie do majątku wspólnego po zawarciu związku małżeńskiego. Nie – takie mieszkanie nadal pozostanie w naszym majątku osobistym. Ponadto, w ustroju wspólności ustawowej obowiązuje tzw. zasada surogacji. Polega ona tym, że wszystko co kupiliśmy za środki pochodzące z majątku osobistego wchodzi do naszego majątku osobistego pomimo tego, że zostało nabyte w trakcie trwania wspólności ustawowej. Nawiązując do wskazanego wyżej przykładu, jeżeli sprzedamy to mieszkanie w trakcie trwania wspólności ustawowej i kupimy za środki pochodzące ze sprzedaży nową nieruchomość to ta nowa nieruchomość także wejdzie do naszego majątku osobistego. Tutaj jednak należy zabezpieczyć odpowiednio dowody, które w trakcie ewentualnego sporu z drugim małżonkiem pozwolą nam wykazać, że środki na zakup tej nowej nieruchomości faktycznie pochodziły ze sprzedaży mieszkania należącego do naszego majątku osobistego.

Skład majątku wspólnego – kluczowe znaczenie ma chwila nabycia danego przedmiotu majątkowego

Kluczowym punktem jest moment powstania i trwania wspólności ustawowej, która, co do zasady, powstaje z chwilą zawarcia związku małżeńskiego i ustaje z chwilą ustania tego związku. Oczywiście, czas trwania wspólności majątkowej czy nawet jej powstanie możemy modyfikować małżeńskimi umowami majątkowymi.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej lub o podział majątku? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 31 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 16 kwietnia 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.