Jak ustanowić rozdzielność majątkową

Jak ustanowić rozdzielność majątkową?

Może okazać się, że w związku małżeńskim korzystniejszym rozwiązaniem jest ustanowienie pomiędzy małżonkami rozdzielności majątkowej. Czym ona jest, jakie są skutki i sposoby jej wprowadzenia?

Rozdzielność majątkowa

Rozdzielność majątkowa to ustrój majątkowy małżeński w którym nie istnieje majątek wspólny małżonków, a tylko majątki osobiste każdego z nich.

Mamy dwie możliwości ustanowienia w małżeństwie rozdzielności majątkowej. Możemy tego dokonać poprzez zawarcie odpowiedniej umowy lub też rozdzielność majątkową może ustanowić Sąd.

Rozdzielność majątkowa u notariusza

Niewątpliwie najprostszym i najszybszym sposobem na ustanowienie rozdzielności majątkowej będzie zawarcie odpowiedniej umowy zwanej powszechnie intercyzą. Wymaga ona jednak zgody obu małżonków i ich współpracy. Umowa taka musi przyjąć formę aktu notarialnego. Poprzez jej zawarcie przestaje istnieć lub nie powstaje (o ile umowę taką zawieramy przed zawarciem małżeństwa) majątek wspólny małżonków. To znaczy, wszystko, co zostało nabyte przez małżonków, przed lub po podpisaniu intercyzy, wchodzi odpowiednio do ich majątków osobistych. Jeżeli zdecydujemy się na podpisanie intercyzy po zawarciu małżeństwa, w którym funkcjonowaliśmy w ustroju wspólności ustawowej małżeńskiej, to do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzi ½ majątku wspólnego, który należy następnie odpowiednio podzielić. Pewną wadą intercyzy może być niemożność ustanowienia rozdzielności majątkowej z datą wsteczną. Umowa taka oczywiście może być w każdej chwili zmieniona przez małżonków, a ustrój wspólności majątkowej przywrócony.

Rozdzielność majątkowa w sądzie

Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd wymaga przygotowania, opłacenia oraz złożenia odpowiedniego pozwu. Opłata od takiego pozwu wynosi 200,00 zł. Przesłanką ustanowienie rozdzielności majątkowej przez Sąd jest istnienie ważnych powodów. Najczęściej jest to brak możliwości współpracy przez małżonków w zarządzie majątkiem wspólnym, separacja faktyczna małżonków czy trwonienie przez jednego z małżonków majątku wspólnego. Jeżeli Sąd uzna, że wykazaliśmy istnienie ważnych powodów przemawiających za ustanowieniem rozdzielności majątkowej, orzeknie ją w wyroku ze wskazaniem daty, od której rozdzielność ta jest ustanawiana. W wyjątkowych wypadkach, Sąd może ustanowić rozdzielność majątkową z datą wcześniejszą niż dzień wytoczenia powództwa. Jest to bardzo istotne przy wzajemnych rozliczeniach małżonków z ewentualnych długów już przy podziale majątku wspólnego. Żądać ustanowienia rozdzielności majątkowej przez Sąd może także wierzyciel jednego z małżonków, o ile uprawdopodobni, że zaspokojenie wierzytelności stwierdzonej tytułem wykonawczym np. wyrokiem z klauzulą wykonalności, będzie możliwe po dokonaniu podziału majątku wspólnego małżonków. Niewątpliwie, sądowe ustanowienie rozdzielności majątkowej ma podstawową wadę, jaką jest niemożność przewidzenia czy Sąd przychyli się do naszego pozwu i rzeczywiści ustanowi rozdzielność majątkową, zwłaszcza, jeżeli drugi małżonek wystąpi w sprawie ze stanowiskiem przeciwnym.

Kiedy jeszcze powstaje rozdzielność majątkowa?

Rozdzielność majątkowa powstaje także z chwilą rozwodu, orzeczenia separacji, z chwilą ubezwłasnowolnienia całkowitego jednego z małżonków lub ogłoszenia przez niego upadłości.

Ustanowienie rozdzielności majątkowej jest niezbędne, aby możliwe było dokonanie podziału majątku wspólnego.

Przeczytaj również: w jaki sposób przeprowadzić podział majątku wspólnego małżonków. Zobacz nasz artykuł Jak podzielić majątek wspólny?

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej lub o podział majątku? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna:

– art. 51, 52, 53 oraz 54 Ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.)

– art. 27 pkt 6 Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 785 z późn. zm.)

Stan prawny na dzień 17 marca 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.