Co zawrzeć w porozumieniu rodzicielskim?

Co zawrzeć w porozumieniu rodzicielskim?

Czym jest porozumienie rodzicielskie?

Porozumienie rodzicielskie to pisemne ustalenie zawierane przez rodziców, którzy mają wspólne małoletnie dzieci, ale z różnych względów nie sprawują nad nimi opieki wspólnie, np. są po lub w trakcie rozwodu. Możliwe jest rozstrzygnięcie w nim o wszystkich istotnych kwestiach dot. wspólnych małoletnich dzieci. W porozumieniu ustala się, przede wszystkim, sposób wykonywania władzy rodzicielskiej nad małoletnimi dziećmi oraz sposób utrzymywania z nimi kontaktów.

Jakie zapisy mogą się w nim znaleźć?

Przykładowe zapisy, które mogą znaleźć się w treści porozumienia rodzicielskiego:

W zakresie władzy rodzicielskiej: „Rodzice zgodnie oświadczają, że władza rodzicielska nad małoletnim dzieckiem (imię i nazwisko) przysługiwać będzie matce/ojcu (imię i nazwisko), a miejscem zamieszkania małoletniego dziecka będzie każdoczesne miejsce zamieszkania matki/ojca.”, „jednocześnie matce/ojcu (imię i nazwisko) będzie przysługiwać prawo do współdecydowania o najważniejszych sprawach życiowych dotyczących małoletniego dziecka, tj. o sposobie leczenia i kierunkach edukacji.”

W zakresie kontaktów: „(imię i nazwisko) będzie kontaktować się z małoletnim dzieckiem w każdy I i III weekend miesiąca, od godziny 10:00 w sobotę do godziny 20:00 w niedzielę, podczas wakacji letnich – w III i IV tygodniu lipca, podczas ferii zimowych – w I tygodniu ferii”

W zakresie alimentów: „(imię i nazwisko) zobowiązuje się do ponoszenia kosztów związanych z utrzymaniem małoletniego dziecka (imię i nazwisko), poprzez płacenie na jej/jego rzecz renty alimentacyjnej w wysokości ……… zł miesięcznie, płatnej do rąk jej/jego matki/ojca, do dnia 10 każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat, począwszy od dnia …….”

Dobro dziecka

Powyższe zapisy są jedynie proponowane i mogą one brzmieć inaczej, przede wszystkim zakres kontaktów może zostać ustalony bardziej szczegółowo i obejmować też Święta Bożego Narodzenia, Święta Wielkanocne czy dni urodzin dzieci. W treści porozumienia powinno się też określić dzień, od którego postanowienia w nim zawarte wejdą w życie.

Rodzice, zawierając porozumienie rodzicielskie, powinni kierować się wspólnym celem, czyli zapewnieniem małoletnim dzieciom spokojnego, stabilnego i bezpiecznego życia. Przy tym powinni zobowiązać się do współdziałania we wszystkich sprawach ich dotyczących, a także do rozwiązywania wszystkich ewentualnych problemów i sporów na drodze dyskusji.

Jeżeli sąd uzna, że postanowienia porozumienia rodzicielskiego są zgodne z dobrem dzieci, to może je uwzględnić w wyroku rozwodowym.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o władzę rodzicielską lub kontakty z dziećmi? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 58 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 11 lutego 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.