Czy można sporządzić testament w formie ustnej?

Czy można sporządzić testament w formie ustnej?

Testament ustny jest jedną z form testamentów szczególnych. Oznacza to, że można ten testament sporządzić jedynie w szczególnych okolicznościach. Do tych szczególnych okoliczności zalicza się: istnienie obawy rychłej śmierci spadkodawcy albo przypadek, gdy wskutek szczególnych okoliczności zachowanie zwykłej formy testamentu (holograficznego – pisemnego, notarialnego, allograficznego) jest niemożliwe lub bardzo utrudnione.

Testament ustny

Testament ustny to oświadczenie ostatniej woli złożone przez spadkodawcę w obecności co najmniej trzech świadków. Treść takiego testamentu może zostać stwierdzona poprzez spisanie przez jednego ze świadków albo przez osobę trzecią oświadczenia ostatniej woli spadkodawcy. Co ważne, spisanie musi nastąpić przed upływem roku od dnia złożenia oświadczenia ostatniej woli przez spadkodawcę. Pismo musi zawierać informację o miejscu i dacie złożenia oświadczenia przez spadkodawcę, treść tego oświadczenia, jak też informację o miejscu i dacie sporządzenia tego pisma. Tak sporządzony dokument powinni podpisać spadkodawca oraz dwaj albo wszyscy świadkowie.

W przypadku, kiedy treść testamentu ustnego nie została przez nikogo stwierdzona na piśmie, to w ciągu sześciu miesięcy od dnia otwarcia spadku (czyli chwili śmierci spadkodawcy) można stwierdzić jego treść przez zgodne zeznania świadków złożone przed sądem. W sytuacji, gdy jeden ze świadków nie może zostać przesłuchany lub przesłuchanie napotyka na trudne do przezwyciężenia przeszkody, możliwe jest ograniczenie się przez sąd do zgodnych zeznań dwóch świadków.

Kto może być świadkiem?

Należy pamiętać o tym, że świadkami przy sporządzaniu testamentu ustnego mogą być jedynie osoby, które posiadają pełną zdolność do czynności prawnych. Świadkowie nie mogą być ponadto osobami głuchymi, niewidomymi lub niemymi, jak też osobami, które nie potrafią czytać i pisać, nie władają językiem, w którym spadkodawca sporządził testament. Świadkiem nie może być też osoba skazana prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.

Utrata mocy

Testament ustny traci swoją moc z upływem sześciu miesięcy od ustania okoliczności, które stanowiły uzasadnienie dla niezachowania formy testamentu zwykłego i konieczności sporządzenia go w szczególnej formie – ustnej. Wyjątek stanowi śmierć spadkodawcy przed upływem ww. 6-miesięcznego terminu. W takiej sytuacji testament ustny nie utraci swojej mocy.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy spadkowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 952, 955, 956 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny (tj. Dz.U.2020.1740).

Stan prawny na dzień 12 lipca 2021 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Autor: mgr Piotr Pawłowski i Weronika Andrzejczak.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.