Konsekwencje prawne rozwodu

Konsekwencje prawne rozwodu

Orzeczenie rozwodu pomiędzy małżonkami, oprócz rozwiązania małżeństwa, pociąga za sobą liczne konsekwencje prawne. Co dzieje się w chwili uprawomocnienia się wyroku rozwodowego?

Skutki majątkowe

Od uprawomocnienia się orzeczenia rozwiązującego małżeństwo pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami nie istnieje już ustrój wspólności majątkowej małżeńskiej – z mocy prawa powstaje pomiędzy nimi rozdzielność majątkowa. Natomiast majątek wspólny, który powstał przed orzeczeniem rozwodu może zostać podzielony pomiędzy rozwiedzionych małżonków.


Przeczytaj również: jeżeli chcesz wiedzieć w jaki sposób można dokonać podziału majątku wspólnego małżonków po rozwodzie, zobacz nasz artykuł Jak podzielić majątek wspólny.

Obowiązek alimentacyjny

Jeżeli wystąpią określone okoliczności, to pomiędzy rozwiedzionymi małżonkami może powstać obowiązek alimentacyjny. Jeden z rozwiedzionych małżonków może zostać zobowiązany do płacenia alimentów na rzecz drugiego rozwiedzionego małżonka.

Gdy rozwodzący się małżonkowie posiadają wspólne dzieci, w szczególności, jeżeli są one małoletnie, to sąd podejmuje decyzję w jakiej wysokości każdy z rodziców jest zobowiązany ponosić koszty ich utrzymania i wychowania – w wyroku rozwodowym mogą zostać orzeczone alimenty na rzecz wspólnych dzieci stron.

Władza rodzicielska i kontakty

Sąd, w wyroku rozwodowym, jeżeli strony posiadają wspólne małoletnie dzieci, orzeka również o władzy rodzicielskiej. Może ją ograniczyć jednemu bądź obojgu rodzicom, a nawet pozbawić jednego z rodziców władzy rodzicielskiej nad dziećmi. Sąd, kierując się dobrem dzieci, powierzy wykonywanie władzy rodzicielskiej temu z rodziców, który daje lepszą rękojmię wywiązania się z obowiązków rodzicielskich. Jeżeli pomiędzy byłymi małżonkami nie ma zgody co do sposobu wykonywania kontaktów z dziećmi, sąd może orzec w wyroku również o kontaktach z dziećmi tego z rodziców, które nie sprawuje nad nimi bezpośredniej opieki.

Warto pamiętać, że sam upływ czasu nie uzasadnia podwyższenia alimentów. Musi dojść do faktycznej zmiany w sytuacji ekonomicznej każdej ze stron, która może być także spowodowana czynnikami na które strony nie mają żadnego wpływu jak, np. znaczny wzrost inflacji i spadek siły nabywczej pieniądza.

Co ze wspólnym mieszkaniem?

Jeżeli rozwodzący się małżonkowie w czasie postępowania rozwodowego nadal zajmują wspólne mieszkanie, sposób dalszego korzystania z tego mieszkania zostanie ustalony przez sąd.

Możliwość zawarcia nowego małżeństwa

Istotnym skutkiem orzeczenia rozwodu jest też to, że każdy z rozwiedzionych małżonków ma prawo do zawarcia nowego związku małżeńskiego.

Jeżeli, po upływie 300 dni od dnia orzeczenia rozwodu, urodzi się dziecko, to brak jest też domniemania, że dziecko to pochodzi od rozwiedzionego małżonka.

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy rozwodowej? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.

 


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Kramarska 3/1
61-765 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 58-60 i art. 62 § 2 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 2086 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 11 lutego 2020 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski

Piotr Pawłowski - prawnik. Absolwent stacjonarnych studiów magisterskich na kierunku prawo oraz studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu. Ukończył studia podyplomowe w zakresie prawo medyczne i bioetyka na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Uczestnik seminarium doktoranckiego w Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Nauczyciel akademicki w Uniwersytecie WSB Merito w Poznaniu. Zajmuje się prawem cywilnym i rodzinnym, interesuje prawem administracyjnym oraz prawem medycznym.