Co wchodzi w skład majątku osobistego małżonków?

Co wchodzi w skład majątku osobistego małżonków?

Powstanie pomiędzy małżonkami wspólności majątkowej małżeńskiej nie powoduje, że ich majątki osobiste przestają istnieć. Funkcjonują one nadal, obok majątku wspólnego stanowiącego główną masę majątkową. W niniejszym artykule wyjaśniamy, które składniki majątkowe wchodzą do majątku osobistego każdego z małżonków.

Majątkowe umowy małżeńskie – sposób na modyfikację małżeńskiego ustroju majątkowego

Dzięki umowom małżeńskim majątkowym można rozszerzy lub ograniczyć wspólność majątkową bądź też wprowadzić w swoim związku małżeńskim rozdzielność majątkową. Niniejszy artykuł dotyczy jednak sytuacji najbardziej typowej – czyli takiej, w której małżonkowie nie zawierają żadnych małżeńskich umów majątkowych, a w ich związku obowiązuje wspólność ustawowa, powstająca z chwilą zawarcia związku małżeńskiego.

Brak małżeńskiej umowy majątkowej – przepisy prawa rodzinnego wskażą, co wchodzi w skład majątku osobistego

Przede wszystkim do majątku osobistego każdego z małżonków wchodzi to, co zostało nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej. Jeżeli przed ślubem samodzielnie kupiliśmy mieszkanie to fakt zawarcia przez nas związku małżeńskiego nie sprawia, że mieszkanie to niejako automatycznie wchodzi do majątku wspólnego – nadal pozostaje ono w naszym majątku osobistym.  Co więcej,  zgodnie z zasadą surogacji, jeśli w czasie trwania wspólności ustawowej zakupimy dany przedmiot majątkowy w zamian za składniki majątku osobistego, to ten nowy przedmiot wchodzi do naszego majątku osobistego, a nie wspólnego.

Przepisy prawa rodzinnego wymieniają także inne niż wyżej wskazane składniki majątku osobistego. Są to:

– przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił;

– prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom (w tym przypadku chodzi głównie o prawa związane ze spółką cywilną);

– przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków (chodzi tutaj głównie o sprzęt wykorzystywany przez jednego z małżonków czy też jego odzież lub obuwie);

– prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie (chodzi tutaj o prawa niezbywalne ściśle związane z osobą małżonka jak np. prawo do alimentacji, niektóre postacie użytkowania czy służebności osobiste z wyłączeniem służebności mieszkania);

– przedmioty uzyskane z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia albo z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę; nie dotyczy to jednak renty należnej poszkodowanemu małżonkowi z powodu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej albo z powodu zwiększenia się jego potrzeb lub zmniejszenia widoków powodzenia na przyszłość;

– wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków (jednak już samo wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej jednego z małżonków co do zasady wchodzą w skład majątku wspólnego);

– przedmioty majątkowe uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków;

– prawa autorskie i prawa pokrewne, prawa własności przemysłowej oraz inne prawa twórcy.

Oczywiście zawierając majątkowe umowy małżeńskie można rozszerzyć, czy też ograniczyć, skład majątku osobistego każdego z małżonków albo ich majątku wspólnego. Jeżeli jednak żadna małżeńska umowa majątkowa nie została zawarta, w skład majątku osobistego każdego z małżonków wchodzą wskazane wyżej składniki.  

Potrzebujesz porady prawnej w zakresie sprawy o ustanowienie rozdzielności majątkowej lub o podział majątku? Prawnicy z naszej Kancelarii zapewnią Ci profesjonalną pomoc na każdym etapie postępowania. Posiadamy szeroką wiedzę oraz duże doświadczenie w zakresie spraw rodzinnych oraz spadkowych, dzięki któremu przeprowadzimy Cię w sposób kompleksowy i efektywny przez procedurę sądową. Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami lub skorzystaj z poniższego formularza.


W celu uzyskania porady prawnej zostaw swój numer telefonu, a oddzwonimy do Ciebie jeszcze dzisiaj.

Numer telefonu

Zapoznaj się z naszą polityką prywatności: Polityka prywatności


Stachowiak Kancelaria Adwokacka

ul. Młyńska 4/2
61-729 Poznań

tel. 61 307 18 00

e-mail:  kontakt@rodzinne-stachowiak.pl

Podstawa prawna: art. 33 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1359 z późn. zm.).

Stan prawny na dzień 27 czerwca 2023 roku.

Powyższa informacja nie ma charakteru porady prawnej i nie wyczerpuje w całości omawianego zagadnienia. Każdy przypadek ze względu na swoją specyfikę wymaga indywidualnej analizy.

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński

Karol Chmieliński – adwokat w Stachowiak Kancelaria Adwokacka w Poznaniu. Absolwent Stacjonarnych Studiów Prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej od 2019 roku. Inżynier biotechnologii, absolwent Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Zajmuje się prawem nowych technologii oraz prawem cywilnym i rodzinnym. W orbicie jego zainteresowań znajduje się publiczne prawo gospodarcze i prawo finansowe. Interesuje się lotnictwem, geopolityką i analizą gospodarczą państw rozwijających się.